Bộ luật tố tụng hình sự số 19/2003/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003

Bộ luật tố tụng hình sự số 19/2003/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003