Công văn số 245/TANDTC-TK ngày 16/8/2011 của Tòa án nhân dân tối cao về việc thi hành án tử hình

 Công văn số 245/TANDTC-TK ngày 16/8/2011 của Tòa án nhân dân tối cao về việc thi hành án tử hình