Luật thi hành án hình sự số 53/2010/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2010

Luật thi hành án hình sự số 53/2010/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2010