Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BCA ngày 15/8/2013 của Bộ Công an hợp nhất Nghị định quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BCA ngày 15/8/2013 của Bộ Công an hợp nhất Nghị định quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc