Nghị định số 81/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định chế độ ăn, mặc, chăm sóc và quản lý học sinh trường giáo dưỡng

Nghị định số 81/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định chế độ ăn, mặc, chăm sóc và quản lý học sinh trường giáo dưỡng