Những hành vi bị nghiêm cấm trong thi hành án hình sự

Câu hỏi 
Pháp luật quy định những hành vi nào bị cấm trong thi hành án hình sự?